Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
ODRA 3 Sp. z o.o.
70-034 Szczecin ul. Nadodrzańska1

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż Pogłębiarki ORKA (ssąco-refulująca) o wydajności 450m3/godz., rok budowy 1988

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2020 o godz. 10.00 w siedzibie firmy.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 270.600,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset zł).

Pogłębiarkę można oglądać w siedzibie firmy. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł). Wadium należy wpłacić na konto Spółki w PEKAO SA nr 83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 najpóźniej do dnia 22.09.2020r. 

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 941 347

Zamówienia publiczne - strona www.bip.odra3.com.pl
02.06.2004, 09:08:37

Krystyna Bartkowska

 
 
 
   
Copyright by IAP